Artline_logo_final (1)

Polityka Prywatności

  1. Definicje

1.1.      Administrator – artline-sufity.pl

1.2.      Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 

1.3.      Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

1.4.      RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

1.5.      Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem artline-sufity.pl. 

1.6.      Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce. 

2.      Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu.

2.1.      W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 

3.      Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie. 

KORZYSTANIE Z SERWISU 

3.1.      Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii przetwarzane są przez Administratora: 

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 

3.1.3.  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw; 

3.2.      Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA 

3.3.      W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy, inną zawartą z nim umową lub w inny sposób niepowiązanej z jakąkolwiek relacją z Administratorem, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. 

3.4.      Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. 

3.5.      Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym. 

KONTAKT TELEFONICZNY 

3.6.      W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 

FORMULARZ KONTAKTOWY 

3.7.      Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

3.8.      Dane osobowe są przetwarzane: 

3.8.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. 

3.8.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności. 

FORMULARZ ZGLASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 

3.9.      Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy zgłaszaniu działań niepożądanych produktów leczniczych. Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia. 

3.10.   Dane osobowe są przetwarzane w celu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem produktów leczniczych, monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych oraz zgłaszania przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych właściwym organom w oparciu o:  

3.10.1.  art. 6 ust. 1 lit. c  RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 36e ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne; 

3.10.2.  art. 9 ust. 2 lit. i) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w postaci zapewnienia bezpieczeństwa produktów leczniczych; 

3.10.3.  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń. 

3.11.   Więcej informacji znajduje się w klauzuli informacyjnej. 

4.      Portale społecznościowe 

4.1.      Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, produktów a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności w mediach społecznościowych (komentarz, wiadomość, chat, zaproszenie, reakcja). Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki. 

5.      Pliki cookies oraz podobna technologia 

5.1.      Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. 

COOKIES „SERWISOWE” 

5.2.      Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują: 

5.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies); 

5.2.2. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies); 

5.2.3. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies). 

6.      Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora 

6.1.      Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera. 

GOOGLE ANALYTICS 

6.2.      Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. 

PIKSELE FACEBOOKA 

6.3.      Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content. 

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE 

6.4.      W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami: 

6.4.1. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 

7.      Zarządzanie ustawieniami cookies 

7.1.      Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. 

7.2.      Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). 

7.3.      Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami: 

7.3.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

7.3.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

7.3.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

7.3.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 

7.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 

7.4.      Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami: 

7.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory 

7.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN 

8.      Okres przetwarzania Danych osobowych 

8.1.      Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

8.2.      Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

9.      Uprawnienia Użytkownika 

9.1.      Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

9.1.1.     Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia; 

9.1.2.     Prawo uzyskania kopii danych  

9.1.3.     Prawo do sprostowania – Użytkownicy mogą zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. 

9.1.4.     Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 

9.1.5.     Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownicy mogą żądać zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych do czasu ustania przyczyny ograniczenia przetwarzania danych. 

9.1.6.     Prawo do przenoszenia danych – gdy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy Użytkownicy mają prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Użytkownika lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane. 

9.1.7.     Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.  Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora; 

9.1.8.     Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; 

9.1.9.     Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9.2.      Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć: 

9.2.1.     w formie pisemnej na adres: ul. Polna 86E, 62-052 Komorniki

9.2.2.     lub drogą e-mailową na adres:  biuro@artline-sufity.pl

9.2.3.     Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje o przyczynach takiego przedłużenia. 

9.2.4.     Odpowiedź będzie udzielana na za pośrednictwem wskazanego przez Użytkownika kanału komunikacji: listownie lub na adres e-mail z którego przesłano wniosek.   

10.    Odbiorcy danych 

10.1.   Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 

10.1.1.  podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług, w tym m.in.  podmiotom świadczącym usługi związanej z obsługą zgłaszania działań niepożądanych, dostawcom usług teleinformatycznych, agencjom reklamowym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 

10.1.2.  organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a w szczególności Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Europejskiej Agencji Leków; 

10.1.3.  dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń a w szczególności kancelariom prawnym. 

10.2.   Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

11.    Dane kontaktowe 

11.1.   Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny ul: Polna 86E, 62-052 Komorniki , poprzez adres email  biuro@artline-sufity.pl

11.2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail biuro@artline-sufity.pl każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

12.    Zmiany Polityki prywatności 

12.1.   Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

12.2.   Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 05.03.2021 r.